Navigácia

História školy Profil školy Školský vzdelávací program Vnútorný a školský poriadok Organizačný poriadok školy info o stravovni Prevádzkový poriadok učební ŠKD Plán práce ŠKD Vnútorný poriadok ŠKD Zákon č. 211/2000 Vyťaženosť telocvične Vnútorný systém hodnotenia a klasifikácie žiakov

O škole

info o stravovni

Žiak, ktorý má záujem sa stravovať, musí dodržiavať tieto pokyny:

 

     1. Obed musí byť objednaný a zaplatený vopred:

         Obedy sa objednávajú vždy vo štvrtok alebo v piatok na nasledujúci týždeň a z čipovej karty sa odpočíta platba za obedy. ( ak stravník nemá zaplatenú stravu včas - najneskôr do 20. v mesiaci na nasledujúci mesiac - obedy sa žiakovi neobjednajú ).

         Stravu môžete uhrádzať:

         -  poštovou poukážkou ( pripísanie na čipovú kartu trvá cca 10 dní ) 

         -  vkladom na číslo účtu :  SK10 5600 0000 0011 1231 2003 Prima banka Slovensko, a.s., priamo v banke, v pokladni 

         -  prevodom cez internet

         -  trvalým príkazom   ( žiaci  1. - 4. roč. - 26 eur,   žiaci 5. - 9. roč. -  27 eur )

         Pri platbe trvalým príkazom  sa na konci šk. roka peniaze za neodobratú stravu zašlú späť na účet platiteľa. 

         Ak si vyberiete akúkoľvek formu úhrady stravy, pri platbe musí byť uvedený variabilný symbol stravníka, ktorý je rovnaký po celý čas stravovania. Až po pripísaní platby na účet školskej jedálne sa zapíše platba na čipovú kartu stravníka ktorú si žiak môže skontrolovať po jej priložení  na snímač.

     2.  Čipová karta:          

          Žiak si zakupuje čipovú kartu na ZŠ Spartakovská v hodnote 3,30 Eura a môžu ju používať ( ak ju nestratí ) od 1.ročníka až po deviaty.  V prípade straty si žiak musí zakúpiť novú čipovú kartu. Po ukončení ZŠ  ( odchode na inú ZŠ ) žiak odovzdá nepoškodenú čipovú kartu a dostane za ňu naspäť 3,30 Eura.  Ak sa chce žiak stravovať, obedy má zaplatené ale nemá zakúpenú čipovú kartu, obedy sa mu nedajú objednať.

     3.  Prihlasovanie a odhlasovanie obedov  -  deň vopred do 13.00 hod.  -  osobne alebo na čísle tel. 033/3236902.  Ak ste včas neodhlásili dieťa z obeda, môžete si obed odobrať,  ( na škole, ktorú žiak navštevuje ) do obedára v čase od 11.45 - 13.45 hod.   Na odber stravy používajte čisté nádoby.  Obed do obedára sa vydáva len v prvý deň neprítomnosti žiaka v škole. Na ostatné dni musíte žiaka odhlásiť. 

        Všeobecné záväzné nariadenie č. 399 v znení Všeobecne záväzného nariadenia č. 413 sa mení a dopĺňa takto:

V článku 6 sa bod 4 mení tak, že znie:

4. Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni a výdajnej školskej jedálni sa určuje v nasledovnej výške :

                žiaci roč. 1.-4. ..................1,29  € ( obed 1,09 € + réžia 0,20 € ) / deň

                žiaci roč. 5.-9....................1,36 €  ( obed 1,16 € + réžia 0,20 € )/ deň

                           Toto VZN nadobúda účinnosť dňom 1.1.2014 a bolo schválené Mestským zastupiteľstvom mesta Trnava dňa 10.12.2013.

 

Platba na mesiac   : roč. 1.-4. : počet vyučovacích dní     20 x 1,29 = 25,80 €

                                            desiata :                                          20 x 0,50 = 10,00 €

                                            Spolu:                                                              35,80 €

 

Platba na mesiac : roč. 5.-9. počet vyučovacích dní     20 x 1,36 =  27,20 €

                                           desiata:                                         20 x  0,50 = 10,00 €

Spolu:                                                                                                         37,20 €

 

Platba na mesiac jún je taká istá ako na mesiac máj.

Zloženky na mesiac september  budú vydané na konci júna a treba ich uhradiť ( kto bude mať záujem o stravu )

do 20.augusta.

 

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s Materskou školou, Spartakovská 5, 917 01 Trnava
  Spartakovská 5
  917 01, Trnava
 • 033/3236901 (0918 540 870) - riaditeľka školy
  033/3236900-sekretariát
  033/3236903-zástupkyňa
  033/3236904-ekonómka

Fotogaléria